Ni No Kuni - Gamescom trailer 2012

04:29PM 16th Nov 2012

Ni No Kuni - Gamescom trailer 2012. Feast your eyes on the Ni No Kuni trailer from Gamescom 2012